Organiskais ceļš

'The Organic Way Way - Youth Social Entrepreneurship' ('Organiskais ceļš') projekts, kurā ir iesaistīti 50 dažāda vecuma vecākie un jaunākie jauniešu darbinieki no sešām partnerorganizācijām: Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens (Latvija), Paratlan Ajandek Alapitvany (Ungrārija), Drustvo za duso (Slovēnija), Stichting Hare Krishna Kerkgenootschap (Nīderlancde), Generacion Oom (Spānija) and Lune de Pantin (Francija).

Visas šīs organizācijas ir aktīvas darbā ar jauniešiem, šo partneru saistošais elements ir darbība veselīga dzīvesveidas jomā, izlītībā, jauniešu bezdarba samazināšanā un sociālajā darbā. Šīs organizācijas ir izteikuši savstarpējo interesi radīt tīklu, kas ir balstīts uz spēcīgu partnerību, un kura mērķis ir stiprināt saites šajās jomās un veikt labās prakstes apmaiņu jomās, kas ir aktuālas šo organizāciju darbā ar jauniešiem.

Projekta aktivitātes

Projekts ilga 13 mēnešus, tas sākās 2015. gada 19. janvārī un ilga līdz 2016. gada 20. februārim.  Projektā bija trīs tikšanās/apmācības aktivitātes jauniešu darbiniekiem Latvijā, Ungārijā un Nīderlandē.

Šo aktivitāšu pamatā bija dažāda veida ārpustelpu nodarbības (organiskā dārzniecība, nodarbības laukos, joga), izglītības apmācības programmas (semināri, radošās darbnīcas transversālo iemaņu un jauniešu darba innovatīvu metožu apgūšanai), apmācība Eiropas instrumentu/sertifikātu apgūšanai (Youthpath, Europass CV), kā arī izglītība praktiskā menedžmenta jomā (līdzekļu piesaistes programmas nacionālajā un starptautiskajā līmenī, grantu programmu rakstīšana, prezentācijas par Erasmus+ iespējām.

Šo tikšanos programma un galvenie rezultāti bija sekojoši:

Latvijā – ievada pasākums (transversālo iemaņu apgūšana, kontakti ar jauniešiem praktiskajā darbībā),

Biedrības “Žēlsirdibas Misijas Dzīvības Ēdiens” direktors Harijs Sauš dalās pieredzē par partneriem par darbu ar jauniešiem un biedrības darbības attīstību kopš 1993. gada.

Erasmus+ projektu finansējuma un līdzekļu piesaistes tikšanās. Slovēnijas partneris “Drustvo za dusho” direktors

Boruts Vidmars vada prezentāciju “Erasmus+” sniegtajām  finansējuma iespējām.

Ekskursija uz biedrības “Žēlsirdibas Misijas Dzīvības Ēdiens” virtuvi, kurā notiek nodarbības ar jauniešu grupām.

Slovēnijas partneris Bojana Iskra vada semināru par profesionālas pieejas attīstību darbā ar jauniešiem

Seminārs par profesionālas pieejas attīstību jaunatnes darbiniekiem.

Seminārs par profesionālas pieejas attīstību jaunatnes darbiniekiem, darbs sociālajos tīklos.

Radošā darbnīca “Apmācības Mandala” – daļa no jauniešu uzņēmējdarbības semināra.

Seminārs “Intersectoral cooperation”, dažādu nozaru darbinieku sadarbība.

Seminārs “Intersectoral cooperation”, dažādu nozaru darbinieku sadarbība, radošā darbnīca.

Partneris no Francijas saņem savu Youthpass, ko pats uzrakstīja seminārā “Kā uzrakstīt Youthpass”.

Slovēnijas partneri dodoties uz Jēkabpils rajonu, Variešiem, lai iepazītos ar organisko dārzniecību tās praktiskā izpildē.

Ungārijas partneri dodoties iepazīties ar organisko dārzniecību Jēkabpils rajonā.

Ungārijas partneri pirmo reizi Baltijas jūrā, ekskursijas laikā.

Ungārijā – praktiskās attīstības pasākums (Eiropas instrumenti, ārpustelpu aktivitātes),

Seminārs 8 galvenās kompetences

Neformāla dalībnieku tikšanās Budapeštas partneru veģetārajā restorānā, nobaudot ēdienu gatavotu no pašu audzētas organiskas pārtikas

Ungārijas aktivitātes dalībnieki

Kultūras programma Ungārijas aktivitātes noslēgumā.

Ungārijas aktivitātes dalībnieki sākot radošo darbnīcu praktiskām nodarbībām ar jauniešiem.

Rīgas dalībnieku grupa ierodas Budapeštā.

Seminārs "Efektīvs komandas darbs izmantojot online instruments.

Seminārs "Veselīgs dzīvesveids", jauniešu darbiniekiem no Budapeštas.

Seminārs "Veselīgs dzīvesveids.

Seminārs "Veselīgs dzīvesveids.

Seminārs "Kā efektīvi uzrakstīt Youthpass.

"Starpkultūru izglītības aktivitāšu organizēšana Eiropas līmenī".

Seminārs "Organiskā dārzniecība, prakstiskais veselīga dzīvesveida pielietojums".

Seminārs "Organiskā dārzniecība, prakstiskais veselīga dzīvesveida pielietojums".

Seminārs "Organiskā dārzniecība, prakstiskais veselīga dzīvesveida pielietojums", citronzāles demonstrējums.

Radošā darbnīca "Organiskā dārzniecība, prakstiskais veselīga dzīvesveida pielietojums".

Nīderlandē – iegūtās pieredzes apkopojums (līdzekļu piesaistes programmas, uzņēmējdarbības idejas jauniešiem).

Seminārs "Finansējuma piesaiste jauniešu darbam".

Seminārs "Finansējuma piesaiste jauniešu darbam”.

"Pašpietiekama saimniecība", kuram seko diskusijas par jauniešu ietekmi šādā programmā.

Seminārs "Pašpietiekama saimniecība", kuram seko diskusijas par jauniešu ietekmi šādā programmā.

Radošā darbnīca par jaunatnes iesaisti mūsdienu sociālajā uzņēmējdarbībā.

Radošā darbnīca par jaunatnes iesaisti mūsdienu sociālajā uzņēmējdarbībā.

Aktivitātes dalībnieki gatavo rezultātu izplatīšanas plānu.

Aktivitātes dalībnieki gatavo rezultātu izplatīšanas plānu.

Projekta mērķi:

1) Radīt kopdarbības platformu Eiropas tīklam organizācijām, kas ir aktīvas darbā ar jauniešiem, atbalsta veselīgu dzīvesveidu, darbojas jauniešu bezdarba mazināšanas jomā un atbalsa sociālo uzņēmējdarbību.

2) Projekta mērķis ir tieši pievērsties jauniešu bezdarba problēmai mūsdienu sabiedrībā, piedāvājot jauniešu nodarbinātības alternatīvus veidus, izmainot vispārpieņemto pilsētas-lauku paradigmu un izmantojot tuvību dabai, lai dotu jauniešiem spēku un entuzismu;

3) Jauniešu sociālā uzņēmējdarbība ir aizvien vairāk mūsdienās izmantota pieeja, lai iesaistītu jauniešus sociālo problēmu risināšanā. Mūsu projekts atbalsta šādu darbību, izmantojot dažādus stimulus, iesaistot jauniešus ekoloģiski draudzīgu projektu ražošanā un to piedāvāšanā tirgū;

4) Veselīga dzīvesveida veicināšana, izmantojot iesaisti organiskajā dārzniecībā, ražojot ekoloģiski draudzīgus produktus, tajā pat laikā veicinot veselīgu sociālo attiecību attīstību. Šīs tēmas ir ļoti svarīgas mūsdienu pasausē, kā to regulāri uzsver arī Pārtikas grupa ('Food Group') Eiropas Parlamentā, tāpēc mēs uzskatām, ka šis projekta mērķi ir paralēli šīs grupas izteiktajiem mērķiem un tie piedāvā pievienoto vērtību ar augsti kvalitātīviem risinājumiem gan lokālā, gan globālā mērogā;

5) Jauniešu darbinieku profesionālisma un viņu būtiskāko kompentenču un iemaņu  paaugstināšana;

6) Menedžementa iemaņu uzlabošana, patiecoties jauniešu darbā pielietojamās labās prakses apmaiņai. Šādas izglītības rezultātā paaugstinās personāla darba kvalitāte, kā arī uzlabojas viņu motivācija darbā ar jauniešiem;

7) Apmācība darbam ar mērķauditoriju, apgūstot gan jaunus innovatīvus darbības veidus, gan arī padarot efektīvākus esošos. Šāda apmācība dod iespēju īstenot modernas programmas, kas tiek izklāstītas 'Organic Way' projekta aktivitāšu laikā un kas ir pievilcīgākas gan jauniešiem, gan brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, gan arī jauniešiem NEET ('neiesaistītie izglībā, darbā vai apmācībā'), atbilstoši viņu vajadzībām un tam, ko viņi sagaida;

8) Pieredzes apgūšana un zināšanu attīstība Eiropas Savienības un lokālo projektu menedžmentā un grantu pieteikumu sastādīšanā, šādi rodot iespēju piesaistīt projektiem jaunus finansiālos resursus (vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī);

9) Divu jaunu bezpeļņas organizāciju radīšana uz neformālo jauniešu grupu bāzes Francijā un Spānijā.