Pumping Teaching Quality

Apraksts

Mēs vēlamies sniegt atbalstu mūsu skolotājiem, pasniedzējiem viņu personiskajā un profesionālajā izaugsmē.

Projekta mērķi: 

 • Uzlabot mācību prasmes, kvalitāti mūsu skolotājiem un pasniedzējiem
 • Attīstīt savas IT prasmes komunicējot mācību procesa laikā klasē un  ar internet starpniecību saziņā ar saviem kolēģiem un viņu priekšniekiem
 • Lai paaugstinātu viņu informētību un izpratni par citām kultūrām un tuvinātu kā Eiropas Savienības pilsoni.
 • Palielināt starptautisko dimensiju mūsu organizācijā
 • Uzlabot valodas prasmes
 • Palielināt savas personīgās attīstības prasmes
 • Palielinātu  sociālo un pilsonisko kompetenci
 • Gūt lielāku informāciju par Erasmus + projektiem un mācību iespējām tajos

Šie mērķi ir saskaņā ar Eiropas Savienības(ES) izglītības politiku: 

 • Padarīt mūžizglītību un mobilitāti par realitāti un palielināt izglītības pieejamību visiem
 • Uzlabot kvalitāti un efektivitāti pieaugušo izglītības sistēmā, kā arī mūsu organizācijā un ārpus tās
 • Veicināt sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti, piedaloties sociālajā un kultūras aktivitātēs pilveidojot sevi personiski

Studiju rezultāti

Mobilitātes aktivitāte deva dalībniekiem daudz mācību un attīstības iespējas, kas bija noderīgas privātajā un profesionālajā dzīvē. 

Izstrādes un uzlabojumi: 

 • Viņu komunikācijas prasmes svešvalodā - viņu klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas un lasīšanas prasmes angļu valodā (kā saziņas valoda)
 • Pedagoģiskās prasmes un metodes, par labu studentiem
 • Lai apgūtu digitalo prasmi tika mācītas jaunas metodes izmantojot internetu, lai izveidotu lielisku PowerPoint prezentāciju par lekcijām  bija nepieciešams dalīties ar informāciju, izmnatojot internet un sociallos medijus (Facebook)
 • Iemācītās prasemes tika ierakstītas vietējā Žurnālā
 • Tika mācīts plānot savu dienas kārtību un realizēt saplānotos darbu
 • Papildinot sociālās prasmes komunicēt , sazinoties ar skolotājiem un citiem pedagogiem, iegūstot pieredzi klutūrā aktīvi piedaloties dažādos klutūras pasākumos. Strādājot komandā iemācoties tolerance un palielinot pašapziņu.
 • Apgūta motivācijas apgūšana mācibu procesa laikā.

 

Eiropas attīstības plāns

Mēs vēlamies, lai palielinātos kvalitāte un kvantitāte mācīšanās tuvākajos gados, kvalitatīvs mācību process izmainīja dzīves kvalitāti studentiem. Mūsu pedagogi aizpildīja aptauju par zināšanām, padomiem, prasmēm un kompetencēm, kuras studetus  var ietekmēt uz visu atlikušo mūžu. Pēc aptaujas secinot, ka nepieciešams  uzlabot  IT prasmes, jot as progresīvi veicināja personīgo un profesionālo attīstību.

 

Mūsu 5  gadu plans

 • 5-7 regulāri mācību kursi, izmantojot internetu

 • 4-8 mācību kursui mūsu bāzē Rīgā un lielākā daļa no tiem pieejami dažādos Latvijas rajonos

 • Tika sagatavoti augstas kvalitātes kursi kur mācīja izmantojot internetu un un citus IT rīkus skolotājiem 

 • Piedāvāja ikvienam interesentam, pedagogam mūsu organizācijā starpkultūru pieredzi Eiropas valstī

 • Nodrošināja vairākas kvalitatīvas un efektīvas mācību stundas, izmantojot vairākus paņēmienus un metodes

 • Ap 500-700 studentie apmeklē mūsu izglītības pasākumus katru gadu

 • Rīkoja lekcijas 12-15 vietās Latvijā

 • Nodrošinājām vairāk informāciju par veselīgu uzturu, eko dārzkopība  utt.

Mūsu ilgtermiņa mērķi mūsu organizācijas darbiniekiem, kuri saskaņā ar mūsu vajadzībām un mūsu 5 gadu mērķiem:

 • Nodrošināja līdzsvarotu, veselīgu dzīvesveidu izglītību, organizējot un piedaloties veselīgu dzīvesveidu, personības attīstību un personīgo un profesionālo apmācību, anti-stresa kursiem, veselīga diēta gatavošana klasē un jogas mācības
 • Sasniedz savu personīgo un profesionālo potenciālu, iesaistoties izglītības pasākumos,  ietvaros mūsu organizācijās un starptautiskajā līmenī
 • Palielināja savas spējas strādāt Eiropas Savienība (ES) līmenī
 • Attīstīja savas sociālās prasmes un kļuva par aktīviem Eiropas Savienības pilsoņiem (ES) pilsoņi
 • Palielināt digitālā kompetence gan no mūsu skolotājiem un skolēnie
 • Izglītība ir viens no 5 galvenajiem mērķiem Eiropa 2020 un lielākā daļa no mūsu darba ir vērsti uz izglītību. Tā ir mūsu vēlme izglītot un dot mūsu mācībspēkus un caur tām savus skolēnus labākas nodarbinātības iespējas un līdzsvarotāku un veselīgu dzīvi. Daudzi no prasmju un kompetenču mūsu mācībspēki izstrādāja mācību kursus , kas nepieciešamas, lai indivīdam būtu vieglāk gūt rezultātus, kā ir rakstīts Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pētījumā par pieaugošo prasmēm.

 

Eiropas mobilitātes un sadarbības aktivitātes

Tieka sūtīti 2 mācībspēki uz sanāksmēm; 

 • Uz Beļģiju par skolotāju apmācības kursu ar uzsvaru uz galveno skolotāju prasmi par plānošanu un kvalitāti nodarbībās.
 • Uz Slovēniju par skolotāju apmācības kursu ar uzsvaru uz attīstītu IT prasmi, personīgās attīstības nodarbībās un veselīga uztura mācība.

Mobilitātes pasākumi palīdzēja mums aptver iepriekšminētās vajadzības mūsu organizācijā:

 • Uzlaboja IT prasmes izmantoja klasē un mācībās, izmantojot internetu, kā arī jaunus inovatīvus IT rīkus tirgū
 • Attīstīja jaunas mācīšanas prasmes un metodes
 • Uzlaboja savas personīgās attīstības prasmes un saskarsmes prasmes
 • Paaugstināja savu multikulturālo atzinību

Tas bija mūsu redzējums un vēlme, lai mūsu skolotāji un pasniedzēji,  dotos uz citu valsti, lai iegūtu jaunus mācību kompetence un prasmes, tikties ar saviem kolēģiem no dažādām valstīm, pieredzi un attīstīt daudzkultūru apziņas un valodas kompetences.
Tas ne tikai palielināja viņu apmierinātības līmeni darbā, bet radīja pievilcīgāku programmu un mācību programmu studentiem, kura labāk uzrādīja savas vajadzības, lai izpildītu vajadzības ar ilgtermiņa mērķi mūsu organizācijā.